top of page

Συστήμα βιντεοεπιτήρησης

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εικόνας σας που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε (Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4, Αθήνα 11527 τηλέφωνο: 2107771033)

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού, των πελατών μας και τρίτων που βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με συνεργάτες μας για τον σκοπό λειτουργίας /τεχνικής υποστήριξης του κλειστού κυκλώματος. Σε κάθε περίπτωση δεσμεύουμε τους συνεργάτες μας με σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να διαβιβάσουμε το υλικό αυτό α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα που συλλέγονται από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά από αυτό το διάστημα, οι εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο του συστήματος CCTV διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο συμβάν σε βάρος προσώπου ή αγαθών εντός του καταστήματος, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε για τριάντα (30) ημέρες, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο για τρεις (3) μήνες.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

· Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

· Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

· Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.

· Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

· Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ,dpo@lanakam.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια φωτογραφία σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας, εφόσον υπάρχουν υπέρτερα έννομα συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας: Σας ενημερώνουμε ότι για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτόν τον σκοπό.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον εθνικό ή ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Μεσογείων 2 – 4, 115 27, Αθήνα, dpo@lanakam.gr, τηλ. 2107771033.

bottom of page