Επιτροπή Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση της 7.11.2019 εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για  πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024  και με την ιδιότητα εκάστου στην Επιτροπή Ελέγχου ως κατωτέρω:

  • Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Πρόεδρος

  • Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος , Μέλος

  • Στυλιανέση Κ. Μαρία  , Μέλος

Περιοδικές Εκθέσεις Επιτροπής Ελέγχου

Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπής Ελέγχου