Απάντ. σε Επιστολή της Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς

ΛΑΝΑΚΑΜ  Α.Ε.


ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4  «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»  ΚΤΙΡΙΟ Α’  - Τ.Κ. 11527  - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094007209    Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286   -  Fax. 210-7771404 – e-mail : info@lanakam.gr
ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  6032/06/Β/86/65                Αρ. Φακ. Δ.Ο.Υ. :  5509

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ  Α.Ε. σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα :

α) Δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.
β) Δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου ή της CPB.
γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για την χρήση 2012 ήταν 7,66%.
δ) Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης από τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.